انتظار برای دردانه انتظار برای دردانه ، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 16 روز سن دارد

❤برایـ دردانــه ام❤

معجزه ی لبخند

سلام نازنین در دانه ام! بعد از تقریبا 5 ماه من به این خونه ی مجازی مون اومدم... میخوام بهت یاد بدم که توی هر موقعیتی یه لبخند میتونه نجات بخش باشه! می دونی دردانهی نازم؛ چند روز پیش رفته بودیم پارک،کنار بستنی فروشی یه دختر همسن و سال خودمو دیدم که اخمهاش تو هم رفته بود و با یه حالت عصبی به من خیره شده بود! نمی دونم چرا ولی یهوی لبخند زدم توی چشماش نگاه کردم و لبخند زدم اخم هاش باز شد و لبخند زد! و شاید باورت نشه ولی رنگ صورت عوض شد! و من خوشحال شدم که به یک نفر بدون هیچ حرفی عشق بخشیدم! و ل...
9 خرداد 1396

دردانه ام یه یادتم!

فرزند شیرین آینده ام سلام... دردانه ی من مبادا یه وقت فکر کنی  فراموشت کردم! نه جانم تو رو نمیشه فراموش کرد! و من هر روز برا تو نقشه های رنگ رنگ میکشم! که اگه یه روز اومدی به زمین همونی باشی که آرزوش رو داشتم و همونجوری بزرگ بشی که من بزرگ نشدم! و کسی بشی که خودش رو خوشبخت ترین بدونه! دردانه ام! تو نیستی! و کسی نمی داند کی خواهی امد! و نمی دانم دختر میشوی یا پسر! اما من دوست دارم دختر باشی... تا تمام روزهایی که تجربه کرده م تجربه کنی و تمام چیز هایی که احساس کردم حس کنی! و بجنگی! سر اینکه تو هم...
8 خرداد 1396
1